GDPR legfontosabb alapfogalmai

GDPR legfontosabb alapfogalmai

 

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.


Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen Szabályzat

értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai

adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.


Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a

jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.


Adatgazda

Egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti

egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat

jelen szabályzatnak megfelelő kezelésért (továbbiakban: adatgazda). Amennyiben IT rendszerben

kezelt személyes adattal kapcsolatos döntés meghozatala szükséges, és az érinti az Információ

Biztonsági Szabályzat szerinti adatgazda felelősségét, akkor a személyes adatgazda az Információ

Biztonsági Szabályzat alapján kijelölt adatgazda egyetértésével hozza meg döntését.


Adathordozó

Az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.


Adatigénylő

Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, törlésével

vagy zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be a Szervezethez.


Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)

rögzítése. Jelen Szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési

műveletekkel kapcsolatos döntések meghozatala, utasítások kiadása.


Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és

végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy

szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés.

 

Adatkezelési incidens

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Amennyiben még részletesebben szeretné ismerni a GDPR fogalomrendszerét egy részletesebb fogalmi összefoglalát talál erre a linkre kattintva: GDPR fogalomtár

 

Miben segíthetünk?

GDPR Kisokos

GDPR KISOKOS

Átfogó GDPR KISOKOS
+ Ajándék GDPR megfelelési checklista!

GDPR Kisokos letöltése